WITAM SERDECZNIE WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW!

Gotowanie to jedna z moich ulubionych pasji.
Podzielę się z Wami przepisami na dania z grilla, kociołka żeliwnego i węgierskiego. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie...;0)

Chętnie zamieszczę na moim blogu przepisy ze zdjęciami Waszego autorstwa...;0)

Zapraszam- kontakt mail: rogalabm@tlen.plpiątek, 30 stycznia 2015

KONKURS - Nagroda o wartości 120 zł

KONKURS 

Czas trwania od 27.01.2015 - 3.02.2015

Do wygrania NAGRODA o wartości 120 zł

1. Możesz POLUBIĆ Naszą stronę https://www.facebook.com/kociolki

2. Możesz UDOSTĘPNIĆ Naszą stronę https://www.facebook.com/kociolki

3. Każda aktywność, czyli komentowanie, udostępnianie oraz polubienie jest mile widziane Emotikon smile

4. Należy odpowiedzieć na pytania:
- jak pozbyć się przypaleń z kociołka żeliwnego ?
- jak usunąć rdzę z kociołka żeliwnego ?
- czym różni się kociołek żeliwny (myśliwski) od bogracza ?

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres mail : rogalabm@tlen.pl

5. Organizatorem oraz sponsorem nagrody w konkursie jest firmawww.nortpol.pl

6. UWAGA !

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest potwierdzenie regulaminu Formą potwierdzenia może być pozostawiony komentarz pod postem o treści Zapoznałem się i akceptuję regulamin
Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na
potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych
osobowych.”


REGULAMIN 


REGULAMIN KONKURSU
§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu Nortpol Marcin Rogala
ul. konstytucji 3 go maja 16 66-300 Międzyrzecz identyfikującego się numerem NIP 596-149-70-91
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest -jak w punkcie b.
d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony produktowej www.kociolki.pl
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e. „Nagroda Główna'' grill ogrodowy o wartości 120 zł
brutto (sto dwadzieścia złotych brutto).
i. „Nagrody Dodatkowe” – 20 sztuk zniżek 20% na dowolny asortyment ze sklepów internetowych www.kociolki.pl oraz www.meble-ogrodowe-sklep.pl
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów marki Farmcook
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 27.01.2015r. o godz. 21:00 i trwa do 3.02.2015 do godz. 21:00
Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest
grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej facebook https://www.facebook.com/kociolki
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba
fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy
Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz .
§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego w Aplikacji Konkursowej, wyrazić zgodę
na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin
Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na
potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych
osobowych.”
b. Dołączyć do fanów profilu https://www.facebook.com/kociolki w serwisie Facebook.
c. Odpowiedzieć na pytania
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane
dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Po zakończeniu trwania konkursu Komisja wybierze dwie zwycięskie osoby, które otrzymają nagrodę.
4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających
dobra osobiste innych osób.
6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą
przyjmowane.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Uczestnik przesyłając odpowiedzi udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub
wykorzystanie odpowiedzi konkurowych przez firmę Nortpol Marcin Rogala
konstytucji 3 maja 16 66-3600 Międzyrzecz
w szczególności dodanie logo Fundatora, publikację odpowiedzi w Internecie, wykorzystanie
w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu.
§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który przesłał odpowiedzi w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem
wykonanych odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że
posiada wiedzę, że wykonane odpowiedzi w ramach Konkursu nie naruszają autorskich praw majątkowych i
osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu,
że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonych odpowiedzi przenoszone, na Organizatora lub
Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania
nagrody.
§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziana jest następująca nagroda - grill ogrodowy
a. Po zakończeniu konkursu powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją
Konkursową”), spośród Uczestników wybierze osobę , która najprecyzyjniej odpowiedziała na pytania konkursowe.
§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym
czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst
Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.
§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 27.01.2015.
§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w
celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania
nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców
Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania -
adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem
rozliczenia nagrody) w Aplikacji Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail
Laureatom i Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do:
dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.
§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na stronie Facebookhttps://www.facebook.com/kociolki
dnia 6.02.2015.
Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania
nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer , najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu
poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien
wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail:
rogalabm@tlen.pl
Jednocześnie każdy Laureat oraz Zwycięzca wyraża zgodę na
opublikowanie wyników Konkursu na stroniehttps://www.facebook.com/kociolki wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i
miejscowości.
3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy
kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników
8. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 tygodnia od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody,
prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem KONKURS na adres mail rogalabm@tlen.pl
przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po upływie trwania konkursu jednak nie dłużej niż 2 tygodnie od zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i
wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w
terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto,
Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych
mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora
regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

piątek, 25 kwietnia 2014

KONKURS

UWAGA KONKURS
Ogłaszam konkurs na 4 dania z kociołka węgierskiego.
- tokań (tokany)
- halaszle-  zupa rybna
-bableves – zupa fasolowa
- czwarte danie własne
Zwycięzca sam wybierze  nagrodę  pomiędzy kociołkiem żeliwnym na nóżkach lub wiszącym kociołkiem węgierskim .
Cztery zwycięskie przepisy ukażą się także w mojej książce pt.  ”Kociołkowe ABC ”
Konkurs trwa do końca sierpnia 2014.
Przepisy wraz ze zdjęciami – krok po kroku jak przygotowaliście dania proszę przesyłać na adres
mail : rogalabm@tlen.pl

czwartek, 25 kwietnia 2013

Prażonki

Składniki :
- 1 kg kiełbasy zwyczajnej
- 0,5 kg boczku wędzonego
- 1 kg ziemniaków
- 2 marchewki
- 2 buraki czerwone
- 3 duże cebule
- liście kapusty
- olej
- vegeta
- pieprz

Na dno wlewamy troszkę oleju. Może być również łyżka smalcu. Warzywa kroimy na talarki lub na cząstki. Wykładamy kociołek żeliwny liśćmi kapusty i na liście układamy plasterki boczku. Następnie wrzucamy ziemniaki pokrojone w części lub talarki (jak kto woli) . Na ziemniaki wrzucamy marchewkę, potem buraki, następnie kiełbasę oraz cebulę i tak ułożoną warstwę doprawiamy vegetą oraz pieprzem. Czynność powtarzamy aż składniki się wyczerpią, czyli   ponownie ziemniaki, marchewka, buraki, kiełbasa, cebula, przyprawy. Na samą górę układamy plasterki boczku i całość przykrywamy liśćmi kapusty. Kociołek stawiamy na palenisku i prażymy w żarze 1,5 godz. 
Proszę pamiętać aby ogień nie był duży! To ważne, żeby prażonki się nie przypaliły. 


S
 


środa, 10 kwietnia 2013

Żeberka w miodzie z ziemniakami


Składniki na kociołek 8 l
- żeberka – 2 kg
- boczek parzony – 40 dag
- ziemniaki – 1kg
- marchewka -2 szt
- pietruszka – 1 szt mała
- por – 1 szt średnia
- miód płynny – 5 łyżek stołowych
- przyprawa do ziemniaków
- przyprawa do żeberek
- ostra papryka mielona – 1 łyżeczka
- bulion -250 ml
Żeberka  pokroić na kawałki, doprawić  przyprawą do żeberek i dodać 5 łyżek miodu. Wszystko wymieszać ze sobą i odłożyć do lodówki na minimum 2 godziny. Ziemniaki doprawić  przyprawą do ziemniaków, marchewkę i pietruszkę pokroić na talarki.

  Kociołek żeliwny  (farmcook) wykładamy w środku liśćmi kapusty. 


Następnie układamy plasterki boczku. Na boczek układamy żeberka , na żeberka ziemniaki, na ziemniaki marchewkę i pietruszkę i kolejno żeberka, ziemniaki aż do wyczerpania składników. 


Całość zalewamy bulionem , na górę układamy plasterki boczku i przykrywamy liśćmi kapusty. Pokrywę dokręcamy , kociołek stawiamy na palenisko i prażymy 1,5 godziny.Smacznego !

czwartek, 9 sierpnia 2012

Zrazy wieprzowe z kociołkaZrazy wieprzowe duszone w kociołku na ognisku
- mięso wieprzowe ( ja miałam w kawałku) -0,5kg
- ogórki w occie – 4szt
- cebula – 2szt
- bulion – 1 szkl
- vegeta
- pieprz
- olej
- liście kapusty

Mięso pokroiłam w plastry i rozbiłam jak na kotlety. Posypałam vegetą, pieprzem i zawinęłam z cebulą i ogórkiem pokrojonymi w paski. Wszystkie zrazy obtoczyłam w oleju z każdej strony.
Jak zawsze na początku rozpalam ognisko na palenisku ogrodowym marki Farmcook
Następnie wyłożyłam kociołek w środku liśćmi kapusty
Kolejny krok to wyłożenie plastrów boczku wędzonego w środku kociołka. Kilka plastrów zostawcie na sam koniec żeby położyć na wierzch
Przygotowane zrazy wkładam do kociołka żeliwnego
Cebulę oraz ogórki które mi zostały również wrzucam do kociołka
Na sam wierzch układam plastry boczku
Całość zalewam bulionem i przykrywam liśćmi kapusty
Pokrywę kociołka zakręcam
kociołek żeliwny marki Farmcook stawiam na palenisku
Zrazy duszę w kociołku dobrą godzinę